Vad är mentalbeskrivning?

Mentalbeskrivning Hund (MH) innebär att hunden utsätts för en rad olika situationer samtidigt som hunden reaktioner beskrivs enligt ett fastlagt protokoll. I varje beskrivningsmoment används en skala från 1 till 5, där 1 innebär att hunden reagerar med låg intensitet och 5 innebär att hunden reagerar med hög intensitet.

I MH görs endast en beskrivning av hundens reaktioner och alltså inte en bedömning eller värdering av dessa. Hunden får känd mental status om den genomför samtliga delmoment (skott kan avstås) eller om beskrivaren avbryter. Om ägaren avbryter beskrivningen får hunden inte känd mental status.

 

Så tolkar man diagrammet och tabellen

Egenskapsvärden

Egenskapsvärden bygger på Kenth Svartbergs avhandling ”Personality in dogs”. Ingående delmoment i MH har delats upp i fem grupper; nyfikenhet/orädsla, aggressivitet, socialitet, jaktintresse och lekfullhet och redovisas i spindeldiagram. Nedan beskrivs grupperna för egenskapsvärden.

 

Socialitet

Beskriver hundens attityd vid möte med en främmande person; från reserverad och tillbakadragen (lågt värde) till aktivt hälsande och stor vilja att följa och hanteras (högt värde).

Egenskapsvärdet fås genom att räkna fram medelvärdet av 1a, 1b och 1c.

 

Nyfikenhet/Orädsla

Beskriver hunden reaktion vid överraskande eller okända händelser, och kan ses som ett mått på hundens allmänna ”miljörädsla”; från undvikande och flyktbenägen med litet utforskande (lågt värde), till en undersökande och orädd attityd (högt värde).

Egenskapsvärdet fås genom att räkna fram medelvärdet av 6a (omv), 6c, 6d (omv), 7a (omv), 7b, 7c (omv) och 8d. (”Omv” innebär att skalan vänds innan medelvärdet beräknas, det vill säga 1 ger 5, 2 ger 4, och så vidare)

 

Lekfullhet

Beskriver hundens allmänna intresse att leka föremålslekar med människor (exempelvis jaga efter kastade föremål och ha dragkamp); från litet intresse (lågt värde) till stort intresse (högt värde).

Egenskapsvärdet fås genom att räkna fram medelvärdet av 2a, 2b, 2c, 9a och 9b.

 

Jaktintresse

Beskriver hundens benägenhet att springa efter ett simulerat litet byte (relaterat till egenskapen Lekfullhet, och tycks inte vara ett säkert mått på hundens intresse att jaga efter levande vilt); från litet intresse (lågt värde) till stort intresse (högt värde).

Egenskapsvärdet fås genom att räkna fram medelvärdet av 3a (1 och 2) och 3b (1 och 2).

 

Aggressivitet

Beskriver hundens benägenhet att visa hotbeteenden i plötsliga eller okända situationer – höjd svans, morrningar, skall, rest ragg, utfall och bitförsök (en stabil egenskap i testsituationen men oklart vilken typ av aggressiv reaktion den motsvarar i andra situationer). Från liten tendens att visa hotbeteenden (lågt värde) till stor benägenhet att visa hotbeteenden (högt värde).

Egenskapsvärdet fås genom att räkna fram medelvärdet av 5b, 6b och 8a.

 

Källa: SKK Avelsdata

 

Tillbaka

Startsida